حضور مداحان در بیت رهبری

نسخه مناسب چاپ
بسیج مداحان:

با حضور 200 نفر از مداحان کل کشور در بیت رهبری با حضور رهبر معظم انقلاب دیداری صورت گرفت.

سیبلسیلبسبسسلسزبا

یلیسبلیب